Contact

Mirjam Balkema is aangesteld als consulent duurzame melkveehouderij en helpt als makelaar en schakelaar ondernemers door het woud van mogelijkheden om hun bedrijf te verduurzamen. Ze gaat letterlijk de boer op en legt verbindingen tussen individuele melkveehouders en de opgaven en ambities die er liggen om de Drentse landbouwstructuur te verbeteren en tegelijk te voldoen aan de opgaven voor water, milieu en natuur. Een bruggenbouwer vanuit ondernemers naar overheid over het faciliteren bij duurzame investeringen.

Heeft u een vraag over uw bedrijfsontwikkeling in combinatie met grondgebondenheid en duurzaamheid? Mirjam helpt u graag verder om uw kringlopen sluitend te krijgen en uw bedrijfsrendement te verhogen.

06-2303 9241

mbalkema@duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl

Veelgestelde vragen

 • Wat is de rol van de consulent duurzame melkveehouderij?

  De Consulent legt de brug tussen ondernemer en het gebiedsniveau.

  1. Algemene gebiedsprocessen en projecten (ruilgronden, gebiedsopgaven vanuit NNN, KRW en PAS, samenwerking op gebiedsniveau, DAW projecten).
  2. En tussen de individuele melkveehouder en de vijf deelprojecten. Niet als belangenbehartiger, maar als verbinder.

  De consulent helpt ondernemers bij bedrijfsontwikkeling in combinatie met grondgebondenheid en duurzaamheid (sluiten stoffenkringlopen). Het credo hierbij is betere milieuprestaties en tegelijk een beter rendement. De consulent duurzame melkveehouderij kan de individuele melkveehouders de weg wijzen in die ontwikkeling.

  Maar ook los van natuur- of wateropgaven, kan een melkveehouder terecht bij de consulent. Bijvoorbeeld als het bedrijf vanuit het oogpunt van grondgebondenheid behoefte heeft aan meer grond of bezig is aan een heroriëntatie op de bedrijfsstrategie in relatie tot ruimte en milieu.

 • Hoe is Mirjam Balkema te bereiken?

  Mirjam is bereikbaar via
  e-mail: mbalkema@duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl
  Telefonisch 06-23039241

 • Wat kost het?

  De consulent komt vrijblijvend en kosteloos langs voor een eerste gesprek. Aan deelname aan een project kunnen kosten verbonden zijn.

 • Wat is het ‘speelveld’ van de consulent

  –  De opgaven en de gebiedsprocessen die in de verschillende gebieden liggen in het kader van het

  Programma Natuurlijk Platteland

  – het gebiedsproces van de Bestuurscommissie Bargerveen

  – Bestuurscommissie Veenhuizen

  – De discussie over drainage en beregening rond N2000 gebieden

  – Lopende DAW projecten en DAW aanpak.

  – Projecten in het kader van de waterkwaliteit Drentse Aa

  – Het project van duurzame landbouw boven grondwaterbeschermingsgebieden.

  – Het werk van de Bestuurscommissie Kavelruil Drenthe

  – De PAS en hoe dat in Drenthe werkt

  – Projecten die vanuit kringloop/duurzame landbouw over Drenthe worden uitgerold.

  – Projecten die vanuit innovatie Veenkoloniën worden uitgerold

  – Problematiek van grondgebondenheid, fosfaat, weidegang.

  – Projecten die vanuit de bodem in Drenthe worden uitgerold.

  – Projecten en problematiek rond agrarisch natuurbeheer, particulier natuurbeheer en biodiversiteit.

 • Wat doet de consulent concreet?

  – Haalt actief vragen op bij individuele ondernemers

  – Staat open voor vragende ondernemers die haar benaderen

  – Geeft ondernemers zicht op wat er in de omgeving speelt aan processen en opgaven.

  – Bundelt vragen uit 1 gebied of rond 1 thema en draagt die over aan een partij die hier projectmatig

  hier iets mee zou moeten/kunnen. (maakt initiatieven los)

  – Maakt ondernemers attent op de mogelijkheden om actief te participeren in 1 of meer van de 5

  deelprojecten van de ontwikkelagenda (indirecte werving)

 • Wat doet de consulent niet ?

  – Is/kiest geen partij in geschillen.

  – Draagt geen beleid of standpunten uit